Menu

Mei Fun and Chow Fun160.Singapore Mei Fun $11.45
161.Chow Fun (Flat Noodles)
Shrimp, Beef, Chicken or Roast Pork
$11.45
162.Mei Fun (Rice Noodles)
Shrimp, Beef, Chicken or Roast Pork
$10.95