Menu

Mei Fun and Chow Fun160.Singapore Mei Fun $8.75
161.Chow Fun (Flat Noodles)
Shrimp, Beef, Chicken or Roast Pork
$8.75
162.Mei Fun (Rice Noodles)
Shrimp, Beef, Chicken or Roast Pork
$8.25